3.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (2 Votes)
  • Lệnh ZKBIO

//B1: Kiểm tra Hệ thống -> Cài đặt Bảo mặt : Tắt Kiểm soát Bảo mật

//B2: Dùng tool SetParam để chạy các lệnh sau

 

//Nếu cài pm ZKBIO  Access

AccessRuleType=1

DeviceType=acc

RegDeviceType=0

 

//Nếu cài pm ZKBIO Security

//AccessRuleType=1

//DeviceType=acc

//RegDeviceType=1

 

//Lệnh hiện Loại thiết bị trong mục Hệ thống: 

IsSupportChangeDeviceType=1

//sau đó chỉnh Trong hệ thống Loại thiết bị: từ Thiết bị Kiểm soát -> thiết bị CHấm công, 

 

//rồi chỉnh  thiết bị CHấm công -> Thiết bị kiểm soát

 

  • Chống Unlock tài khoản

alter user numatec identified by numatec;

ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;

ALTER USER numatec IDENTIFIED BY numatec ACCOUNT UNLOCK;

  • global.ini

[lang]

lang=vn;en;fr

 

[schema]

schema=tienminh

 

[DBServer]

ServerName=xe

DBMS=O90 Oracle9i (9.0.1)

LogId=hrad

LogPass=hrad

 

[default schema]

schema=tienminh

[access]

datasource=ATT2000_odbc_con

Comment=datasource(ODBC_DataSourceName)

 

[zkbio]

DBMS=O90 Oracle9i (9.0.1)

datasource=xe

LogID=alpha

LogPass=alpha

Database=alpha

Comment=DBMS(O90 Oracle9i (9.0.1),ODBC),datasource(xe,ODBC_DataSourceName)

[default lang]

lang=vn

[logon]

username=HRP

remember=1

password=eAB4AHgAeAB4AGgAcgBwADEAMgAzAA==

[license]

activecode=WD-WXE1AA3V2025

activekey=

trialactivedate=2018-07-24

trialexpiredate=eAB4AHgAeAB4ADIAMAAxADgALQAwADcALQAzADEA

 

Lắp đặt máy chấm công ở các tỉnh thành

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status