Phần mềm chấm công tính lương vân tay | Máy chấm công chính hãng uy tín toàn quốc

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công vân tay HRAD

  Chú ý: Đường dẫn chứa file cài đặt không được có khoảng trắng.

  DOWNLOAD File cài đặt máy chủ phần mềm chấm công HRAD 2021 Server:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File cài đặt máy trạm phần mềm chấm công HRAD 2021 Client:  TẢI VỀ
  DOWNLOAD File hướng dẫn SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG:  TẢI VỀ

  XEM THÊM: Hướng dẫn cài phần mềm chấm công HRAD trên máy trạm

  -Mở file cài đặt.

  -Kích đúp chuột phải vào thư muc Setup.exe chọn Run as administrator

      Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Welcome to the APPIS Setup Winzard.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD       

  -Nhấn nút <<Next>>.

  -Khi xuất hiện thông tin công ty phần mềm, xác nhận điều khoản thông tin.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD 

  -Tích chọn I Agree to the license agreement.

  -Nhấn nút <<Next>>.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD   

   

  Máy chính 

  Với tùy chọn này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng vai trò vừa làm máy chủ (Server), vừa làm máy trạm(Client) khi sử dụng phần mềm Vectơ. Dữ liệu đươc tạo ra và lưu trên máy tính. Các máy tính khác có thể truy cập và làm việc với dữ liệu này. Nếu công ty chỉ có một người sử dụng phần mền thì bắt buộc phải chọn kiểu cài đặt này

  Máy con

  Với tùy chọn này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng vai trò làm máy trạm (client) khi sử dụng phần mềm Vectơ. Tùy chọn này cho phép nguời sử dụng truy cập và làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác.

  -Chọn kiểu cài đặt phù hợp với yêu cầu sử dụng

  -Nhấn nút <<Next>>

  Nếu chọn Máy chính:

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD   

  -Nhập localhost(địa chỉ ip ) hoặc tên máy tính đang sử dụng vào Ip máy chính 

  -Nhập tên tài khoản administrator và password đăng nhập của máy  vào User name và Password

  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại tùy chọn cài đặt phần mềm

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD   

  Oracle

  Với tùy chọn này, máy tính của người dùng sẽ cài đặt Oracle để tạo và lưu trữ dữ liệu 

  APPIS software

  Với tùy chọn này, máy tính của người dùng sẽ được cài đặt phần mền APPIS

  SDK64

  Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 64bit

  RegMS64

  Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com

  SDK32

  Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 32bit

  RegMS32

  Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com dành cho window 32bit


  -Tích chọn Oracle, APPIS software và các option tương thích với máy.

  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt phần mềm APPIS trên máy tính.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Browse…

  Thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt APPIS (nếu cần)


  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ thông báo hiển Icon phần mềm trên máy tính bạn.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Create Desktop Icon

  Tạo Icon trên màn hình desktop

  Create QuickLaunch Icon

  Tạo Icon trên thanh Quick Launch

   

  -Tích chọn mục thích hợp

  -Nếu hài lòng với các thiết lập trên, nhấn nút <<Install>> để bắt đầu việc cài đặt. Nếu muốn thay đổi thiết lập nào đó, nhấn nút <<Back>> để quay lại thay đổi 

  -Tiếp tục xuất hiện hộp thoại thông báo cài đặt Oracle

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Ghi chú: Tiến trình cài đặt nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ máy tính của người sử dụng

   

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<Next>>

  -Xuất hiện giấy phép sử dụng phần mền Oracle

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

   

  I accept…

  Đồng ý với điều khoản trong Giấy phép sử dụng

  I do not accept…

  Không đồng ý với các điểu khoản trong Giáy phép sử dụng

  Print

  In nội dung Giấy phép sử dụng

  Next

  Tiếp tục việc cài đặt Oracle

  Back

  Quay trở về trang màn hình trước

  Cancle

  Bỏ qua quá trình cài đặt

   

  -Tích chọn I accept…

  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt Oracle trên máy tính

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Browse…

  Thay đổi thư mục cài đặt Oracle (nếu cần)


  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu của user SYS và SYSTEM trong Oracle

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

   

  Enter Password

  Nhập mật khẩu

  Confirm Password

  Xác nhận mật khẩu


  -Mặc định là system

  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị lại thông tin cài đặt mà người dùng đã thiết lập

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nếu hài lòng với các thiết kế trên, nhấn nút <<Install>> để bắt đầu cài dặt. Nếu muốn thay đổi thiết lập nào đó, nhấn nút <<Back>> để quay lại thay đổi

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

   

  -Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc quá trình cài đặt Oracle

  -Trở vể hộp thoại cài đặt APPIS 

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Xuất hiện hộp thoại thông báo cài đặt thành công SDK 32bit

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<OK>> 

  -Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc cài đặt

  Restart máy tính, sau đó có thể sử dụng phần mềm

  XEM THÊM: Hướng dẫn cài phần mềm chấm công HRAD trên máy trạm

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD trên máy trạm

  Hướng dẫn cài đặt

  Chú ý: Đường dẫn chứa file cài đặt không được có khoảng trắng.

  -Mở file cài đặt.

  -Kích đúp chuột phải vào thư muc Setup.exe chọn Run as administrator

      Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại Welcome to the APPIS Setup Winzard.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD       

  -Nhấn nút <<Next>>.

  -Khi xuất hiện thông tin công ty phần mềm, xác nhận điều khoản thông tin.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD 

  -Tích chọn I Agree to the license agreement.

  -Nhấn nút <<Next>>.

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công trên máy trạm  

   


  -Chọn "Máy con" -> Nhấn nút <<Next>>

   Chọn máy chủ dữ liệu  

  Ip máy chính

  IP hoặc tên máy chủ (Server) cài phần mền APPIS

  User name

  Tên tài khoản đăng nhập admin(nếu có)

  Password

  Mật khẩu truy cập admin(nếu có)

  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại tùy chọn cài đặt phần mềm

  Tuỳ chọn cài đặt phần mềm chấm công

   

   

  APPIS software

  Với tùy chọn này, máy tính của người dùng sẽ được cài đặt phần mền APPIS

  SDK64

  Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 64bit

  RegMS64

  Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com

  SDK32

  Với tùy chọn này,máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file sdk sử dụng cho chức năng máy chấm công dành cho window 32bit

  RegMS32

  Với tùy chọn này máy tính của người dung sẽ được cài đặt các file để kết nối với các thiết bị ngoại vi,cổng Com dành cho window 32bit


  -Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt phần mềm APPIS trên máy tính.

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  Browse…

  Thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt APPIS (nếu cần). Lưu ý: Nêu máy bạn cài HĐH 64 bit thì phải thay đổi thư mục cài đặt APPIS. Bạn tạo thư mục tên APPIS trong ổ đĩa D, sau đó trên cửa sổ cài đặt nhấn Browser tới thư mục đó.


   
  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD-Nhấn nút <<Next>>. Màn hình tiếp theo sẽ thông báo hiển Icon phần mềm trên máy tính bạn.

  Create Desktop Icon

  Tạo Icon trên màn hình desktop

  Create QuickLaunch Icon

  Tạo Icon trên thanh Quick Launch

   

   

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Xuất hiện hộp thoại thông báo cài đặt thành công SDK 32bit

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<OK>> 

  -Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện

   Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc cài đặt

  Restart máy tính, sau đó có thể sử dụng phần mềm

 • HƯỚNG DẪN GỠ BỎ (unistall) CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

  Hướng dẫn gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công HRAD

  -Vào Start\All Programs\HRAD software\uninstaller

  -Xuất hiện hộp thoại sau:

   Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<OK>>, xuất hiện hộp thoại Welcome to the HRAD software Uninstall Wizard

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<Next>>, màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục gỡ của HRAD

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nhấn nút <<Next>>, xuất hiện hộp thoại tùy chọn gỡ phần mền 

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

  -Nếu hài lòng với các thiết lập trên, nhấn nút <<Uninstall>> để bắt đầu việc gỡ phần mền . Nếu muốn thay đổi thiết lập nào đó, nhấn nút <<Back>> để quay lại thay đổi 

  -Khi tiến trình gỡ phần mền hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện

   

  Gỡ bỏ cài đặt phần mềm chấm công

   

  -Chọn nút <<Finish>> để kết thúc việc gỡ phần mềm HRAD

 • HƯỚNG DẪN SAO LƯU DỮ LIỆU PHẦN MỀM

  Đề phòng các lỗi hư của máy tính hay phải cài đặt lại hệ điều hành chúng ta nên thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ (ít nhất 1 tháng 1 lần và lưu trữ tệp dữ liệu vào thư mục an toàn). Sau khi cài đặt mới lại phần mềm chấm công, chọn tới tệp lưu trữ dữ liệu đã sao lưu trước đó để đưa nó vào phần mềm và tiếp tục làm việc.

  1. Sao lưu dữ liệu

  Chức năng: Cho phép thực hiện sao lưu dữ liệu.

  Đường dẫn thực hiện: Đăng nhập vào phần mềm >> Đi tới thanh menu trên  >> Chọn Trợ giúp>>Sao lưu dữ liệu.

  Mục Sao Lưu Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

   

  -Xuất hiện hộp thoại nhập thông tin:

   Cửa sổ Sao Lưu Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

   

  B1.Chọn đường dẫn để lưu file.

   

  B2.Nhập tài khoản quản trị CSDL và mật khẩu.

   

  B3.Chọn thưc hiện  để tiếp tục.

  Sau khi nhấn nút thực hiện ở bước 3>> xuất hiện cửa sổ (hình 2) tiến trình thực hiện xuất tệp lưu trữ. Lưu ý:

  +  Không được tắt ngang khi chương trình đang chạy.Nếu tắt sẽ gây lỗi toàn bộ hệ thống.

  + Quá trình sao lưu mất thời gian ngắn.

  Tiến trình tạo tệp Sao Lưu Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

  + Thông báo sao lưu thành công.(hình 3)

   Sao lưu dữ liệu thành công

  2. Nhập khẩu tệp dữ liệu sao lưu

  Chức năng: Cho phép thực hiện nhập khẩu phục hồi dữ liệu được sao lưu trước đó.

  Đường dẫn thực hiện: Mở Cửa sổ Đăng nhập >> Thiết lập >> Tạo cơ sở dữ liệu.

  Thiết lập tuỳ chọn phần mềm

   

  Chọn tạo cơ sở dữ liệu

   

  -Xuất hiện hộp thoại nhập thông tin nhập khẩu dữ liệu:

   Cửa sổ phục hồi Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

   

  B1. Chọn đường dẫn tới tệp lưu trữ dữ liệu.

   

  B2. Nhập tài khoản quản trị CSDL và mật khẩu.

   

  B3. Nhấn nút Thưc hiện  để tiếp tục.

  Sau khi nhấn nút thực hiện ở bước 3>> xuất hiện cửa sổ (hình 2) tiến trình thực hiện nhập khẩu dữ liệutừ tệp tin sao lưu. Lưu ý:

  +  Không được tắt ngang khi chương trình đang chạy.Nếu tắt sẽ gây lỗi toàn bộ hệ thống.

  + Quá trình nhập  khẩu diễn ra mất một thời gian ngắn.

  Tiến trình nhập khẩu Dữ Liệu Phần Mềm Chấm Công

  + Thông báo nhập khẩu dữ liệu thành công.(hình 3)

   Nhập khẩu dữ liệu thành công

  -

 • HƯỚNG DẪN TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤM CÔNG

   Tạo cơ sở dữ liệu ban đầu.

  Mục đích.Tao cơ sở dữ liệu ban đầu lúc mới cài đặt phần mềm.

  Đường dẫn: Mở màn hình đăng nhập  >> Chọn “Cấu hình kết nối ”(Hình 1) >> Xuất hiện hộp thoại như hình 2 chọn “Tạo cơ sở dữ liệu”>>Xuất hiện hộp thoại như hình 3.

  Bước

  Chụp màn hình

  1.     Chọn đường dẫn tới  file hrad.dmp.

   

  2.     Nhập tài khoản (system) và mật khẩu.(system)

   

  3.     Chọn thưc hiện để tiếp tục.

   

  Lưu ý:Sau khi nhấn nút thực hiện ở bước 3>> xuất hiện cửa sổ như hình 4.

  + Không được tắt ngang khi chương trình đang chạy.Nếu tắt sẽ gây lỗi toàn bộ hệ thống.

  +Quá trình phục hồi diễn ra trong vài phút.

  +Sẽ xuất hiện thông báo khởi tạo thành công.(hình 5)

   

   

   

   Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

  Tạo dữ liệu chấm công

   

   

   

Copyright © 2016 by HOASON INFOTECH. All rights reserved.

Thiết kế web bởi Dịch Vụ Thiết Kế WEB 5 SAO

DMCA.com Protection Status